خوش بأموییدی

۱ پطرس باب ۵ آیه ۷

گیلٚ برأرأن و گیلٚ خأخورأن،

خوشحالیم کی خوداوندٚ فیضٚ امرأ بتأنستیم خوداوندٚ حیات‌بخشٚ کلامٚ  بینیویشته‌یأنَ  صدا و تصویرٚ اَمرأ  شمرَ تقدیم بوکونیم. دوعا کونیم کی خوداوندٚ فیض و برکت، همه‌تأ روزأن ویشتر و ویشتر شیمی زندگی میأن بیده ببه.


هَطویم خوشحالیم کی شمرَ خبر بدیم گیلکی اپلیکیشن هم اندروید و  هم آیفونٚ ره رأ دکفته. اَ اپلیکیشنٚ اَمرأ تأنیدی کیتابٚ مقدسٚ گیلکی مطالعه بوکونید.


 گیلک زوانأن تأنیدی برنامه‌یٚ کیتاب مقدس دورون اندرویدٚ ره و آیفونٚ اَ لینکأنٚ اَمرأ  Google Play Store یا  iPhone App Store دانلود بوکونید. 

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.