رادیو برنامأن به گیلکی - خانه و خانوادٚه (لاهیجانی)‏

با سلام، هوطو کی دأنیدی خداوند خانوادٚه رٚه جایگاه خاصی قائل ایسه و خودش اولین خانواده بنیاد، بنَه. و اَ امر در زندگی‌یٚ امروز خیلی مهم ایسه کی بتأنیم جٚه خانواده‌یٚ سالمی برخوردار بیبیم. اَمأن اَیه سعی بوکودیم تا خانه و خانوادٚه و مسایل مربوطٚ به اونٚ جٚه نظرِ مسیحی بررسی بوکونیم. ببه کی مفید قرار بیگیرٚ و خداوند شیمی خانوادأنٚ میأن جلال پیدا بوکونه. جٚه خداوند خوأییم کی اَ برنامأنٚ اَمره شیمی عزیزأنٚ قلبَ لمس بوکونه. فیضٚ خدا شیمی اَمره ببه.

Thumbnail image
اشتراک گذاری