عیسی مسیح معجزات (لاهیجانی)‏

 

عیسی مسیح در او ایامی کی زمینٚ سر زندگی کودی معجزاتٚ زیادی انجام بدَه. اَ معجزاتی کی کاستٚ میأن به زبانٚ گیلکی شیمی‌ره قرار بیگیفته، عیسی مسیح زندگی  داستانٚ، کی جٚه انجیل شمره سَوا بُوبوسته. انجیل قسمتی جٚه کتاب‌مقدس، یعنی کلامٚ خدا ایسه، شمره توصیه کونیم وختی اَ کاست بشنوستید ایتأ جلد کتاب‌مقدس تهیه بوکنید و خودتان تمام عیسی زندگی‌یٚ اونٚ میأن بخوأنید، چونکی کتابٚ‌مقدس خدا کلام برای تُمامٚ انسانأنٚ.

Thumbnail image
اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.