کیتابٚ اعمال رسولأن

به نام پئرٚ آسمانی

سلام  برأرأن و خوأخورأنٚ گرامی. خیلی خوشحالیم کی خوداوند فیض ببخشه تا بتأنیم کیتابٚ اعمالٚ رسولأنَ شمرَ، همزوانأنٚ گرامی، تقدیم بوکونیم. خوداوندٚ جأ خوأییم کی فیض و برکت هر روز شیمی زندگی میأن بیده ببه و اَمأن بتأنستی بیم قدمی هر چند کوچه‌دأنه در رأیٚ بشارتٚ انجیلٚ خوداوند اوسأنیم.

اشتراک گذاری

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.